Spelvoorwaarden

De slimme rijder is een motorrijder quiz

Algemeen
RAI Vereniging, sectie Motoren (verder te noemen RAI Vereniging), gevestigd te Amsterdam aan de Europaplein 6 organiseert in het kader van de campagne “De slimme rijder is een motorrijder”  ter promotie van de producten van de leden van de sectie Motoren van RAI Vereniging een klein promotioneel kansspel, (hierna: quiz”) waarbij drie deelnemers een prijs kunnen winnen. Door deelname aan de quiz aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via www.deslimmemotorrijder.nl.
De drie winnaars worden bepaald op basis van:

  1. De in vraag 1 gekozen doelgroep (elke doelgroep heeft één winnaar)
  2. Het aantal goede antwoorden per doelgroep bij vraag 2 t/m 5.
  3. De tijd waarin de deelnemer de quiz heeft afgerond


Indien er meerdere deelnemers zijn die alle vragen juist hebben en de quiz in de kortste tijd hebben afgerond, dan zal de winnaar bekend worden gemaakt middels een trekking door een persoon die geen belang heeft bij de quiz en/of relatie heeft met de deelnemers.

Indien een deelnemer de quiz afrondt nadat de actieperiode is verstreken, dan wordt deze niet meegenomen in de deelnemerslijst op basis waarvan de winnaars worden geselecteerd.
 RAI Vereniging behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de quiz stop te zetten of de quiz en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door RAI Vereniging bekend gemaakt worden via de website www.deslimmemotorrijder.nl. Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen op www.deslimmemotorrijder.nl.

Deelnemers
Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Per persoon kan men slechts één keer deelnemen aan de quiz. Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers (en hun partners) van RAI Vereniging en aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot de quiz mee samenwerkt.
RAI Vereniging heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de quiz indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Communicatiekosten
Aan de quiz zijn geen communicatiekosten verbonden.

Prijzen
Deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen die, afhankelijk van de doelgroep, (o.b.v. vraag 1) zullen worden overhandigd aan de winnaars:

  • Eén keer een motorrijbewijs ter waarde van maximaal € 2000,- bij een rijschool naar keuze (inclusief eenmaal praktijkexamen, eenmaal theorie, gezondheidsverklaring CBR, tussentijdse toets, rijbewijs aanvragen, pasfoto voor rijbewijs en rijlessen waarbij de kosten mogen oplopen tot de bovengenoemde maximale waarde)
  • Eén keer een maand lang gratis motorrijden op een door BMW of Honda of Triumph (exclusief brandstof en inclusief allrisk verzekering) beschikbaar gestelde motor. De winnaar mag zelf kiezen uit het merk. Het type is in overleg met de importeur en op basis van beschikbaarheid. Eventuele verkregen (verkeers)boetes waarbij de ter beschikking gestelde motor is betrokken, zijn voor rekening van de winnaar.
  • Motorpak aanboden door KTM ter waarde van maximaal 1.000 euro winkelwaarde.

 

De prijzen worden door RAI Vereniging en haar leden ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. RAI Vereniging is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. RAI Vereniging behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

De actieperiode vindt plaats van 20 juni tot 31 augustus. Prijswinnaars zullen uiterlijk 14 september op de hoogte worden gesteld. Dit zal plaatsvinden door middel van een e-mail naar het opgegeven e-mailadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wij roepen de winnende deelnemer op om een e-mailbericht te sturen door te antwoorden op de door de RAI Vereniging verstuurde e-mail waarna de prijsafhandeling verder zal plaatsvinden. Indien er niet binnen twee weken is gereageerd op het winnen van de prijs (doormiddel van een e-mail) verliest de winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van RAI Vereniging.

Gegevens
De deelnemer verleent aan RAI Vereniging toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door RAI Vereniging  beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de quiz op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van zijn/haar persoonsgegevens en van het gebruik daarvan voor  het versturen van de e-mail. Zie voor meer informatie hierover het privacystatement en cookiestatement op www.deslimmemotorrijder.nl.

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die RAI Vereniging , de organisatie van de quiz besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door RAI Vereniging openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen RAI Vereniging niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor RAI Vereniging in het leven roepen. RAI Vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de quiz. RAI Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor extra kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de quiz maakt. De deelnemer vrijwaart RAI Vereniging van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Kansspelbelasting
RAI Vereniging  zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten
Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van de quiz worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. RAI Vereniging zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is het Nederlands recht van toepassing. RAI Vereniging  handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Voor informatie over de werking van deze gedragscode kan contact worden opgenomen met: De kansspelautoriteit Postbus 298 2501 CG Den Haag 070-302 1300   info@kansspelautoriteit.nl